အမ်ိ ုးသမီး သီးသန္႔ အိမ္ခန္းဌါးရန္ရွိပါသည္။ Boon Lay

အမ်ိ ုးသမီး သီးသန္႔ အိမ္ခန္းဌါးရန္ရွိပါသည္။ 5min to BoonLay MRT
- Only for 2 ladies in the room
- New HDB Common room
- Very windy and quiet place
- No corridor room
- 5 mins to Boon Lay MRT
- 5 mins to Jurong Point
- Aircon, Internet, Wardrobe, Bed Frame, Water Heater
- Aircon is allowing for 24 hrs
- Cooking allowed
- Less and clean house member
- Near Myanmar convenient shop
- High and windy room
- Only for 2 person in the room
- Direct Bus to NTU, Near NTU Campus Rider
- Near Fairprice, ATMs, McDonald, Foodcourt
- Near Wet market
- Price excluded PUB
- Vacant for one lady, 2 person room
- Short term/ Long term are also welcome
- Kindly contact 9115 2619
Phone : 91152619
Nearest MRT : Admiralty
For Who : Female
Available Date : 01-Jul-2017